Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-06-05 09:59:15

Blisko 100% wykonanie budżetu na obronność w 2016 roku

     W dniu 31 maja br. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2016 rok. Wynika z niego, że na wydatki związane z obronnością w ubiegłym roku wydatkowano łącznie 35,304 mld PLN, z czego do 31 grudnia 2016 r. zapłacono 34,664 mld PLN oraz do 31 marca 2017 r. zapłacono 0,640 mld PLN w ramach tzw. wydatków niewygasających, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 r. „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego” (Dz.U. poz. 2075). Wykonanie to stanowi 99,6% planu zapisanego w ustawie budżetowej na 2016 rok (z dnia 25 lutego 2016 r.) oraz 99,7% planu budżetu po zmianach.

  Zasadniczą składową budżetu na obronność stanowi część 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”. W ustawie budżetowej (z lutego 2016 r.) zapisano, że na jej realizację przeznaczone zostanie 35,453 mld PLN, a po korektach planu budżetu kwota ta zmalała do 35,419 mld PLN (plan po zmianach). Wykonanie cz.29 budżetu wraz z wydatkami niewygasającymi wyniosło 35,304 mln PLN. Współczynniki stopnia wykonania planu uzyskano takie same jak dla łącznych wydatków na obronność, czyli odpowiednio 99,6% i 99,7%. 

  Warto także zwrócić uwagę na poziom wykonania wydatków majątkowych. Zgodnie z ustawą budżetową planowano na nie przeznaczyć 10,247 mld PLN. W trakcie 2016 roku plan ten pomniejszono do kwoty 9,889 mld PLN, a wykonanie wyniosło 9,813 mld PLN, w tym 611,9 mln PLN wydano w ramach wydatków niewygasających. Stanowi to 95,8% początkowego planu i 99,2% planu po zmianach.

  Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 27,8% łącznych wydatków na obronność (w pierwotnej ustawie budżetowej zakładano, że wskaźnik ten wyniesie 28,9%).

  Wróćmy do szczegółów dotyczących realizacji wydatków niewygasających. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 r. „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego” zaplanowano, że w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej wykonanych zostanie 8 zadań na łączną kwotę 679,9 mln PLN. Ostatecznie wydatkowano z tego 640,2 mln PLN. Poniżej podano szczegółowy wykaz tych wydatków:

  • remont statków powietrznych, silników i śmigłowców - plan: 1.997.520 PLN, wykonanie: 1.997.520 PLN, co stanowiło 100,0% planu;
  • remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji – plan: 20.620.510 PLN, wykonanie: 20.621.000 PLN, co stanowiło 100,0% planu;
  • zakup konserw mięsnych - plan: 5.468.810 PLN, wykonanie: 5.312.000 PLN, co stanowiło 97,1% planu;
  • kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000 (wydatki bieżące) - plan: 800.000 PLN, wykonanie 376.000 PLN, co stanowiło 47,0% planu;
  • kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000 (wydatki majątkowe) – plan: 200.000 PLN, wykonanie: 200.000 PLN, co stanowiło 100,0% planu;
  • pozyskanie samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP) – plan: 540.000.000 PLN, wydatkowano: 519.665.000 PLN, co stanowiło 96,2% planu;
  • budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych – plan: 65.110.000 PLN, wykonanie: 46.338.000 PLN, co stanowiło 71,2% planu;
  • sprzęt informatyki i oprogramowanie dla resortu obrony narodowej – plan: 45.705.060 PLN, wykonanie: 45.705.060 PLN, co stanowiło 100,0% planu.

  Przyczyną mniejszych niż zaplanowano wydatków na samoloty dla VIP było uzyskanie korzystniejszych od zakładanych warunków umowy z firmą The Boeing Company. W trakcie prowadzonych negocjacji podpisano w/w umowę na dużo korzystniejszych warunkach finansowych tj. w wysokości netto 523.644.900 USD. Mając na uwadze ograniczenia ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie jednorazowej zaliczki nie przekraczającej 25% wynagrodzenia wykonawcy, udzielona zaliczka wynosiła 130.911.225 USD tj. 519.665.000 PLN.

  W opublikowanym przez MF sprawozdaniu z realizacji budżetu państwa za 2016 rok nie zawarto informacji na temat poziomu wykonania Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT). Dane te z dużym przybliżeniem możemy jednak podać na podstawie informacji wcześniej otrzymanych przez redakcję z resortu obrony narodowej oraz wspomnianych już informacji dotyczących wykonania wydatków niewygasających. I tak, na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej (PMT) w 2016 roku zaplanowano kwotę 9.365,8 mln PLN (zgodnie z ustawą budżetową), którą w wyniku wprowadzanych korekt budżetu zmniejszono do 9.161,9 mln PLN (plan po zmianach). Do końca ubiegłego roku wydatkowano 8.475,0 mln PLN. Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających, z zaplanowanej kwoty 673,4 mln PLN wydatkowano 634,3 mln PLN. Łącznie na finansowanie PMT w ubiegłym roku wydano więc 9.109,3 mln PLN, co stanowiło 97,3% początkowego planu i 99,4% planu po zmianach. Jest to najwyższy poziom wykonania wydatków na modernizację techniczną w stosunku do planów od co najmniej 10 lat. 

Boeing BBJ2 PL. Grafika IU

Istotnym, zrealizowanym wydatkiem z budżetu MON na 2016 rok były zaliczki na zakup samolotów dla VIP. Na ten cel, kosztem innych zadań przewidzianych do realizacji w ramach PMT przeznaczono ok. 630 mln PLN. Grafika: Inspektorat Uzbrojenia.  

  Cieniem na ubiegłorocznym, bardzo wysokim poziomie realizacji budżetu MON kładzie się zakup samolotów dla VIP i to z dwóch powodów.

  Pierwszy dotyczy kontrowersyjnego trybu zakupu samolotów „średnich” Boeing BBJ2/737-800. Choć ostatecznie podpisano umowę, to Krajowa Izba Odwoławcza uznała zastosowany tryb zakupu jako niezgodny z Prawem zamówień publicznych, a w konsekwencji sprawa trafiła do sądu (odwołali się zarówno przegrani oferenci jak i zamawiający - Inspektorat Uzbrojenia). Jej rozstrzygnięcia prawdopodobnie można spodziewać się w czerwcu lub lipcu tego roku (termin rozprawy wyznaczono na dzień 23 czerwca br.). Do czasu wyroku podpisana umowa pozostaje ważna.

  Drugi powód to źródło finansowania zamówionych samolotów. Zostało ono wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 73 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Zgodnie z treścią jej paragrafu 3 ust. 1 finansowanie Programu miało być „realizowane przez coroczne zwiększenie limitu wydatków obronnych ponad minimalny poziom określony w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) do wysokości 1,7 mld zł w latach 2016–2021”. W kolejnym ustępie zapis ten został uszczegółowiony. „2. W 2016 roku finansowanie Programu będzie realizowane przez zwiększenie części budżetu państwa – obrona narodowa o kwotę 850 mln zł, przy uwzględnieniu możliwości dokonania odpowiednich przesunięć środków finansowych w budżecie państwa”. Okazuje się jednak, że takiego zwiększenia części 29 budżetu państwa w 2016 roku nie dokonano. W rezultacie, finansowanie zakupu samolotów dla VIP nastąpiło ze środków dostępnych na obronność, kosztem innych zakupów związanych z realizacją PMT. Kierownictwo resortu obrony z pewnością będzie się z tej sytuacji tłumaczyć tym, że nie było „możliwości dokonania odpowiednich przesunięć środków finansowych w budżecie państwa” na 2016 rok. Po co jednak takie deklaracje zawarto w przyjętej uchwale Rady Ministrów? Tego możemy się jedynie domyślać…

  O jakiej kwocie wydatków mówimy? Wartość umowy na samoloty „małe” dla VIP to 440.566.399,80 PLN netto. Maksymalna dopuszczalna zaliczka (jaką najprawdopodobniej zapłacono) wynosi 25% wartości zamówienia, czyli ok. 110,14 mln PLN. Natomiast jak już wspomniano, wartość zaliczki na samoloty „średnie” to 519,66 mln PLN. Łącznie więc w 2016 roku z budżetu MON na zakup samolotów dla VIP przeznaczono sumę ok. 629,8 mln PLN. Bez zaliczenia jej do realizacji budżetu na obronność, uzyskanie wymienionych powyżej współczynników wykonania na poziomie blisko 100% prawdopodobnie nie byłoby możliwe.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Okręty podwodne typu 214

Okręty podwodne typu 214

Prace projektowe nad nową generacją okrętów podwodnych, będących następcami eksportowych jednostek typu 209, rozpoczęto w RFN w 1997 roku. Koniec z...

więcej polecanych artykułów