Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-03-03 08:21:24

Ośmiu wykonawców w przetargu na Mustanga

     W dniu 27 lutego br. w postępowaniu dotyczącym dostawy samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności kr. Mustang Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ogłosiła wyrok w zakresie odwołań wniesionych przez wykonawców i orzekła o ich oddaleniu. Dodatkowo, wobec zarzutu niewykazania braku podstaw do wykluczenia przez konsorcjum na czele z Polską Grupą Zbrojeniową S.A., KIO potwierdziła zasadność wykluczenia tego wykonawcy. Z łącznie 11 oferentów którzy zgłosili się do przetargu 8 spełniło warunki udziału w postępowaniu i zamawiający do nich planuje skierować zaproszenie do złożenia ofert, o ile oczywiście wykluczone firmy nie skorzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej. W artykule opisano m.in. okoliczności wykluczenia z przetargu konsorcjum na czele z PGZ S.A., które mogą budzić wątpliwości, czy oferent ten uzyskał wymagane dokumenty zgodnie z prawem.

Fot.Fabryka Samochodów HONKER Sp. z o.o.

Prowadzone postępowanie ma na celu znalezienie następcy głównie dla użytkowancych przez Siły Zbrojne RP samochodów Honker. Wartość zamówienia w przypadku pełnej realizacji opcji można szacować nawet na ponad jeden miliard PLN. Fot. Fabryka Samochodów HONKER Sp. z o.o.

  Postępowanie na pozyskanie samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności kr. Mustang zostało ogłoszone w dniu 18 lipca 2017 roku i jest prowadzone zgodnie przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze ograniczonej. W ramach zamówienia w latach 2019-2022 planuje się dostawy 913 sztuk pojazdów, w tym 872 w wersji nieopancerzonej i 41 w wersji opancerzonej. Dodatkowo, IU przewiduje możliwość udzielania zamówień opcjonalnych. Przewiduje się, że dostawy w ramach prawa opcji mogą być zrealizowane w latach 2019-2026 i dotyczyć maksymalnie 2787 szt. pojazdów w wersji nieopancerzonej. Opcjonalnych dostaw pojazdów w wersji opancerzonej nie przewidziano.

  Zacznijmy od wykonawców którzy spełniły warunki udziału w postępowaniu. Zaliczono do nich następujące firmy lub konsorcja:

 • Dom Samochodowy Germaz sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (9 punktów);
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Autobox Innovations sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Starachowicach oraz Auto Special sp. z o.o., z siedzibą w Modlniczce (5 punków);
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, Marvel sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi oraz ITS Solutions sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (4 punkty);
 • AMZ-Kutno S.A., z siedzibą w Kutnie (3 punkty);
 • Zeszuta sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (1 punkt);
 • H. Cegielski-Poznań S.A., z siedzibą w Poznaniu (1 punkt);
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Polski Holding Obronny sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz Concept sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (1 punkt);
 • Siltec sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie (1 punkt).

  W warunkach postępowania określono, że do złożenia ofert zostanie zaproszonych tylko 5 wykonawców którzy otrzymają największą liczbę punktów na podstawie określonych przez IU kryteriów. Liczbę punków uzyskaną przez poszczepgólnych oferentów podano w nawiasach w przedstawionym powyżej wykazie. W związku z faktem, że 4 ostatnich wykonawców otrzymało taką samą liczbę punktów tj. 1 punkt, i wszyscy Ci wykonawcy zajęli piątą pozycję w rankingu, zamawiający uznał, że do złożenia oferty zaprosi wszystkich 8 w/w oferentów.

  Z postępowania zostało natomiast wykluczonych 3 następujących wykonawców:

 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SKB Drive Tech S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Renault Trucks Defense SAS, z siedzibą w Versailles;
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KAFAR Bartłomiej Sztukiert, z siedzibą w Zielonce, HIBNERYT sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Auto-Podlasie sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach;
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., z siedzibą w Radomiu, Rosomak S.A., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie;

  W pierwszym przypadku, wykonawcy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 131e ust 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Powodem było nie wykazani braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w szczególności nie przedstawiono wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wykluczeniu została przesłana do wykonawcy 2 lutego 2018 roku. Następnie oferent odwołał się od niej do KIO, jednak Izba w swoim wyroku z dnia 27 lutego br. oddaliła to odwołanie.

  W przypadku firm: KAFAR Bartłomiej Sztukiert, HIBNERYT sp. z o.o. i Auto-Podlasie sp. z o.o., wykonawcy Ci zostali również wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 131e ust 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Powodem było tu nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, związanego z dysponowaniem przez wykonawcę zdolnością kredytową w kwocie 10 mln PLN oraz nie posiadanie również środków finansowych w takiej wysokości. Początkowo IU uznał, że w/w firmy spełniają warunki postępowania, ale od tej decyzji 12 lutego br. odwołało się konsorcjum firm PHO sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o. Mimo wezwania przez IU wykonawcy do przystąpienia do postępowania odwoławczego, nie uczynił on tego. W rezultacie zamawiający uznał zarzuty przedstawione w odwołaniu i zgodnie z żądaniem odwołującego postanowił wykluczyć konsorcjum firm KAFAR, HIBNERYT i Auto-Podlasie z udziału w postępowaniu.

  Najciekawsze i zarazem niepokojące są okoliczności wykluczenia z udziału w postępowaniu konsorcjum firm PGZ S.A., Rosomak S.A. i Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. nazywanego dalej Konsorcjum. Wykluczenie to nastąpiło na podstawie art. 131e ust 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Powodem było ponownie nie wykazanie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, a szczegółowo nie przedstawienie wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Aby zrozumieć okoliczności wykluczenia musimy przedstawić dość długą historię tej sprawy, opisaną w piśmie z dnia 27 lutego 2018 roku skierowanym przez IU do wykonawców którzy złożyli wnioski o udział w postępowaniu. Poniżej przedstawiamy informacje zawarte w tym dokumencie.

  Konsorcjum, składając w dniu 11 września 2017 roku wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu nie przedstawiło dokumentów wymaganych w ogłoszeniu, potwierdzających „brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu”. W szczególności, Konsorcjum nie przedstawiło informacji z KRK w odniesieniu m.in. do prokurenta Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. pana C.K. W rezultacie 20 października 2017 roku IU wezwał Konsorcjum do uzupełnienia dokumentów w powyższym zakresie.

  W odpowiedzi, 24 listopada 2017 roku Konsorcjum przesłało do IU dokument z KRK w odniesieniu do p. C.K. wystawiony na dzień 17 listopada 2017 roku, kiedy zamawiający wymagał, aby dokument ten był wystawiony nie później, niż na dzień składania wniosków tj. 12 września 2017 roku.

  W rezultacie 30 listopada 2017 roku IU przesłał informację o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu. W dniu 11 grudnia 2017 roku Konsorcjum odwołało się od tej decyzji. Zamawiający uznał, „iż przyczyną braku uzupełnienia informacji KRK z prawidłową datą wystawienia było nieprecyzyjne sformułowanie wezwania do wykonawców” i w rezultacie uwzględnił odwołanie Konsorcjum. W dniu 3 stycznia br. IU unieważnił czynności wykluczenia Konsorcjum i wezwał je do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi 18 stycznia br. Konsorcjum przesłało informację KRK wystawioną dla p. C.K. już na dzień 11 września 2017 roku.

  Nie mając już podstaw do wykluczenia, w dniu 2 lutego br. IU przesłał informację o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach, w którym poinformował, że Konsorcjum spełnia warunki i że zostanie zaproszone do złożenia oferty.

  W dniu 12 lutego br. konsorcjum PHO sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o. (nazywane dalej Odwołującym) wniosło odwołanie do KIO od tej decyzji zamawiającego.

  Tu dochodzimy do sedna sprawy. Poniżej zamieszczamy już w formie cytatu wyjaśnienia IU w tej sprawie.

  „W wyniku odwołania wniesionego przez PHO Zamawiający powziął wątpliwości w zakresie prawidłowości przedstawionego przez Wykonawcę – PGZ dokumentu KRK pana C.K. Zamawiający zwrócił się w dniu 13 lutego br. […] do Ministerstwa Sprawiedliwości – Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie prawidłowości wydanego z KRK dokumentu. W odpowiedzi w dniu 16 lutego br. Zamawiający otrzymał informację, iż „…dokument zawiera brak formalny polegający na tym, że nie został opatrzony prezentatą. [Prezentata jest pieczęcią z oznaczeniem instytucji, potwierdzjącą wpływ korespondencji, na której zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników, a także podpis przyjmującego pismo - red.]. Ponadto zastrzeżenia budzi fakt, że stempel „NIE FIGURUJE” oraz pieczęć urzędowa są mało wyraźne i na żadnym z nich nie są widoczne unikalne numery rozpoznawcze.” Dodatkowo z treści pisma wynika, iż pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości pani E.W. posiada uprawnienia do przetwarzania danych gromadzonych w KRK, w tym do udzielania informacji o osobie lecz jest zatrudniona w Zespole Analizy i Rozwoju. Pracownik ten nie logował się do systemu teleinformatycznego KRK w dniu wydania zaświadczenia o niekaralności, co jest niezgodne z §36 Wewnętrznej Instrukcji nr 1/2017 Biura Informacyjnego KRK z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania z korespondencją w Biurze Informacyjnym KRK, który stanowi, iż data widniejąca na stemplu „NIE FIGURUJE” musi być zgodna z datą sprawdzenia zapytania lub wniosku w systemie teleinformatycznym KRK, widniejącą przy imiennym stemplu pracownika uprawnionego do wydania informacji.

  Z treści przywołanego pisma wynika również, iż zgodnie z §9 ust.1 przywołanej powyżej Instrukcji, wpływająca do Kancelarii KRK korespondencja powinna być opatrzona prezentatą zawierającą datę wpływu i nazwę Biura.

  Dodatkowo, w dniu 14 lutego 2018 roku, […] Zamawiający wezwał PGZ do przedstawienia oryginału dokumentu potwierdzającego za zgodność przez notariusza i stwierdził, iż istotnie na oryginale brak jest prezentaty z unikalnym numerem jednostki udzielającej odpowiedzi na zapytanie z KRK.

  Wobec powyższych informacji, należało uznać, iż Zamawiający nie może opierać się w toku postępowania na dokumentach, które posiadają tak duże braki formalne, jak również zostały wydane z naruszeniem procedur obowiązujących w Biurze Informacyjnym KRK. Należy zatem uznać, że Wykonawca w sposób niewystarczający wykazał brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu”.

  W rezultacie, IU uznał zarzuty przedstawione w odwołaniu, co potwierdził wyrok KIO nr 263/18 ogłoszony 27 lutego 2018 roku i zgodnie z żądaniem Odwołującego postanowił wykluczyć Konsorcjum na czele z PGZ S.A. z udziału w postępowaniu.

  Choć w informacji otrzymanej z IU nie znajdziemy wprost takich informacji, to jednak oceniając opisaną sprawę można mieć wątpliwości, czy przedstawiony przez PGZ dokument KRK nie został uzyskany lub wystawiony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub nawet - w skrajnym przypadku - nie został sfałszowany. Być może jest to więc sprawa, która powinna zostać zweryfikowana przez odpowiednie służby.

  Obecnie wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie art. 180 ustawy Pzp. Po upływie ustawowego terminu na wniesienie odwołania do wykonawców planowane jest przesłanie zaproszeń do złożenia oferty. Jak poinformował redakcję IU, termin podpisania umowy uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Bezproblemowe przeprowadzenie sprawdzeń weryfikacyjnych ma pozwolić na zawarcie umowy do końca 2018 roku.  

  Na zakończenie warto jeszcze przypomnieć, że jest to już drugie postępowanie na pozyskanie samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności kr. Mustang. Pierwsze zostało unieważnione 19 czerwca 2017 roku z powodu przekroczenie przez jedyną złożoną ofertę kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta ta była złożona przez wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców tj.: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu. W ofercie zaproponowano dostawę samochodów marki Ford Ranger za cenę 2058 mln PLN, natomiast Inspektorat Uzbrojenia zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 232 mln PLN.

Tomasz Dmitruk

Autor pragnie podziękować Inspektoratowi Uzbrojenia za udzielenie szczegółowych informacji.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec szturmowy Bell AH-1 Cobra jest z pewnością jedną z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszą, prowizorek w historii lotnictwa wojskoweg...

więcej polecanych artykułów