Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-05-12 16:14:29

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

     Prezydent RP Andrzej Duda w drodze postanowienia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził dzisiaj nową "Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" (SBN). Dokument zastępuje dotychczasową strategię podpisaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 5 listopada 2014 roku. Autorzy nowej SBN uznali, że najpoważniejsze zagrożenie dla Polski stanowi „neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również przy użyciu siły militarnej”. Strategia wskazuje także m.in. na zagrożenia epidemiczne, których znaczenie drastycznie wzrosło w ostatnich miesiącach. Za zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski uznano członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej oraz partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W dokumencie zawarto postulat przyjęcia ustawy o bezpieczeństwie narodowym, utworzenia komitetu Rady Ministrów odpowiedzialnego na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz przyspieszenia wzrostu wydatków na obronność do poziomu 2,5% PKB już od 2024 roku.

BN2020-BBN

  Decyzja o rozpoczęciu prac nad nową strategią została podjęta pod koniec ubiegłego roku. Na mocy zarządzenia nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 roku został powołany międzyresortowy zespół, którego celem było opracowanie i przedłożenie Radzie Ministrów projektu SBN w terminie do końca 2019 roku. Prace nad strategią ukończono na początku marca br., jednak na wniosek prezydenta dokument postanowiono uzupełnić o wnioski z trwającej pandemii.

  Nowa strategia została podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej zamieszczono analizę środowiska bezpieczeństwa Polski, a w drugiej przedstawiono proponowane kierunki działań, które podzielono na cztery filary (obszary):

 • Bezpieczeństwo państwa i obywateli,
 • Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Tożsamość i dziedzictwo narodowe
 • Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska.

Środowisko bezpieczeństwa

  W opisie środowiska bezpieczeństwa zwrócono uwagę na postępującą dekompozycję porządku międzynarodowego i już na początku wskazano, że najpoważniejsze zagrożenie dla Polski stanowi „neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również przy użyciu siły militarnej. W opinii autorów, wynika to głównie z faktu, że „Federacja Rosyjska będzie kontynuowała politykę podważania obecnego ładu międzynarodowego, opartego na prawie międzynarodowym, w celu odbudowy pozycji mocarstwowej i stref wpływów”.

  W opracowanej diagnozie zwrócono uwagę, że „w skali globalnej ważnym zjawiskiem jest zaostrzająca się strategiczna rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Chińską Republiką Ludową oraz Federacją Rosyjską”.  

  Podkreślono również, że duże znaczenie w najbliższej przyszłości będzie miał rozwój nowych technologii, w tym: „bezzałogowych i autonomicznych systemów, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych platform uzbrojenia wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także systemów broni precyzyjnego rażenia na dalekie odległości”.

  Za szczególnie niebezpieczne uznano „wzrost prawdopodobieństwa użycia taktycznej broni jądrowej w klasycznej operacji zbrojnej, w tym jako elementu deeskalacji konfliktu”. Jednocześnie zwrócono uwagę, że „działania poniżej progu wojny, w tym działania o charakterze hybrydowym, w dalszym ciągu będą pozostawiać istotnym środkiem polityki".

  Nie zapomniano również o podkreśleniu znaczenia zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wynikających z dezinformacji i manipulacji informacją.

  Za kluczowe dla Polski uznano zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W tym obszarze zwrócono uwagę na uzależnienie w dostawach gazu i ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej, politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej oraz  wskazano na słabości polskiej infrastruktury energetycznej, w tym: elektrowni, sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowych, ropy naftowej i paliw) oraz magazynów gazu i paliw.

  Wśród innych ryzyk dla bezpieczeństwa Polski wymienia się: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz zagrożenia epidemiczne.

  Źródłem tych ostatnich „mogą być m.in. lekoodporne bakterie i wirusy, skutkujące znaczącymi negatywnymi następstwami zdrowotnymi, gospodarczymi i społecznymi, czego przykładem jest  pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Wyzwaniem w tym obszarze jest sprawne, adekwatne do potrzeb, działanie organów państwa w zwalczaniu zagrożeń epidemicznych i ich następstw oraz odpowiednie przygotowanie procedur postępowania, a także dysponowanie właściwą ilością personelu medycznego oraz środków ochronnych”.

  Diagnoza wskazuje również na konieczność poprawy systemu ochrony zdrowia i systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

  Za zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski uznano „członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także współpracę regionalną na rzecz bezpieczeństwa”.

Bezpieczeństwo państwa i obywateli

  Wśród proponowanych kierunków działań jako pierwszy filar wskazano „Bezpieczeństwo państwa i obywateli”. Obszar ten podzielono na pięć części:

 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,
 • odporność państwa i obrona powszechna,
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • przestrzeń informacyjna.

  W zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym rekomenduje się m.in. „utworzenie komitetu Rady Ministrów odpowiedzialnego na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym”, „przygotowanie i wdrożenie systemu łączności na potrzeby zarzadzania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną państwa”, „dokonanie przeglądu, ustalenie hierarchii oraz wzajemnych zależności dokumentów strategicznych i planistycznych” oraz opracowanie ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym.

  Podczas dzisiejszej ceremonii podpisania SBN premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd podejmie się opracowania takiego dokumentu.

  W obszarze „Odporność państwa i obrona powszechna” postuluje się „podniesienie odporności państwa na zagrożenia, poprzez tworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu oraz budowania zrozumienia dla rozwoju odporności i zdolności obronnych RP”. Wśród aż 18 szczegółowych kierunków działań wymienia się m.in.: zredefiniowanie systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter, wdrożenie modelu ochrony infrastruktury krytycznej, rozwój zdolności służb specjalnych czy zwiększenie zdolności w zakresie kryptologii.

  Z punktu widzenia rozwoju Sił Zbrojnych RP najważniejszy jest trzeci obszar pierwszego filaru. Określono w nim, że głównym celem powinno być „wzmocnienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia mobilności i modernizacji technicznej”.

  Zapisy tego rozdziału zostaną poniżej zacytowane w całości. Autorzy SBN dla obszaru związanego z rozwojem Sił Zbrojnych RP w szczególności zalecają:

 • Podjąć wysiłek na rzecz przyspieszenia rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zwiększenie dynamiki wzrostu wydatków na obronę, osiągając poziom 2,5 proc. PKB w 2024 roku.
 • Kontynuować adaptację struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej czasu pokoju i wojny do potrzeb wynikających ze zmian w środowisku bezpieczeństwa.
 • Wzmacniać zdolności operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uzupełnienie ich stanów osobowych i sprzętowych do zakładanych poziomów, a także dostosować programy szkolenia uwzględniające w szczególności wyzwania współczesnego wielodomenowego środowiska operacyjnego, zdolności do asymetrycznego prowadzenia działań, budowania systemów antydostępowych (izolacji pola walki) oraz manewrowy charakter działań i zdolność do długotrwałego przebywania poza miejscem stałej dyslokacji.
 • Zwiększyć zdolności mobilne wojsk oraz efektywność systemu ich wsparcia i zabezpieczenia logistycznego poprzez położenie nacisku na inwestycje w niezbędną infrastrukturę i środki transportu.
 • Doskonalić zarządzanie zasobami osobowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając w szczególności usprawnienie: procesów kwalifikacji i naboru do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy oraz pozyskiwania i wykorzystania rezerw osobowych.
 • Zbudować narodowy, zintegrowany system świadomości sytuacyjnej, oparty na różnych rodzajach środków rozpoznania, łączności, dowodzenia, w tym krajowych systemach satelitarnej obserwacji Ziemi i systemach bezzałogowych statków powietrznych działających w strukturach sieciocentrycznych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa kryptograficznego. Budować narodowe zdolności w zakresie komunikacji satelitarnej.
 • Zapewnić zdolność państwa do skutecznej obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej.
 • Zbudować zdolności operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do precyzyjnego rażenia celów na dalekie odległości oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
 • Rozwijać zdolności operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Wojsk Specjalnych, do zwalczania zagrożeń, w tym o charakterze hybrydowym i działań kontrterrorystycznych, we wszystkich stanach nadzwyczajnych i stanach gotowości obronnej państwa.
 • Uzyskać zdolności operacyjne do prowadzenia pełnego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, rozwijać wojska obrony cyberprzestrzeni oraz zbudować zdolności do prowadzenia działań w przestrzeni kosmicznej, jak również do działań informacyjnych.
 • Usprawnić system mobilizacyjny, w tym system szkolenia rezerw osobowych.
 • Dążyć do budowy zdolności do pełnej ochrony i obrony interesów morskich państwa, zwłaszcza zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej, oraz wzmocnienia jej współdziałania w układzie sojuszniczym i regionalnym.
 • Realizować program budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, tworząc warunki do rozbudowy powszechnej gotowości obronnej na całym terytorium kraju.
 • Stworzyć warunki, aby polski przemysł obronny, niezależnie od formy własności, realizował długofalowe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

  W obszarze cyberbezpieczeństwa, głównym celem ma być „podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji”.

  W strategii podkreślono również znaczenie dla bezpieczeństwa Polski przestrzeni informacyjnej, wskazując na cztery rekomendowane kierunki działań w tym obszarze, w tym na konieczność: stworzenia jednolitego systemu komunikacji strategicznej państwa, aktywnego przeciwdziałania dezinformacji, a także edukacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

  Drugi filar rekomendowanych działań dotyczy obszaru polityki zagranicznej, czyli udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazano tu na dwa główne cele. Po pierwsze na „wzmocnienie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej do zapewniania bezpieczeństwa Polski oraz całego obszaru euroatlantyckiego”. Wśród 14 szczegółowych kierunków wymienia się m.in. „dążenie do zwiększenia i utrwalenia obecności wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego na jego wschodniej flance” oraz rekomendację do „aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu polityki odstraszania nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

  Drugi główny cel w tym obszarze to „rozwinięcie współpracy w formule bilateralnej, regionalnej oraz w wymiarze globalnym na rzecz wzmocnienia pozycji Polski jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego”. Z 13 kierunków szczegółowych warto podkreślić trzy: „Rozwój współpracy strategicznej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i obronności (w tym w formie stałej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce), technologii, handlu i energetyki”, „Wykorzystywać potencjał i szanse wynikające z nadmorskiego położenia Polski” oraz „budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i włączenie go do krajowego systemu transportowego”.

Tożsamość i dziedzictwo narodowe

  Trzeci filar rekomendowanych działań i ujęty w nowej SBN dotyczy „wzmocnienia tożsamości narodowej, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie i uniwersalnych wartościach” oraz „wzmocnienia pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej atrakcyjności kulturowej i gospodarczej”.

Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska.

  Ostatni czwarty filar obejmuje szeroki zakres działań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska. Ta część nowej strategii dotyczy aż 6 obszarów:

 • Zdrowie i ochrona rodziny.
 • Polityka migracyjna.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne.
 • Bezpieczeństwo energetyczne.
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Potencjał naukowy i technologiczny.

  Szczególną uwagę warto zwrócić na obszar bezpieczeństwa energetycznego. Wskazuje się w nim m.in. na: potrzebę rozbudowy i modernizacji mocy wytwórczych oraz sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa pracy i zasięgu rurociągów naftowych i paliwowych oraz pojemności baz paliw i ropy, a także na konieczność „kontynuacji działań dyplomatycznych, prawnych i administracyjnych na rzecz powstrzymania budowy infrastruktury przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środkowej od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej”.

  W obszarze „zdrowie i ochrona rodziny” spośród kilku szczegółowych kierunków działań wskazano m.in. na „konieczność rozwoju zdolności przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym”.

  Z pełną treścią nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP można zapoznać się TUTAJ.

(TD)

Grafika: BBN.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z k...

więcej polecanych artykułów