Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-09-03 08:02:24

Wstępny projekt budżetu MON na 2018 rok (artykuł archiwalny)

     W dniu 24 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 rok. Choć w wyniku dalszej procedury legislacyjnej może on ulec jeszcze zmianie, już dziś warto zapoznać się z jego najważniejszymi założeniami. W przyszłym roku na wydatki związane z obronnością kraju zaplanowano łącznie kwotę 41,1 mld PLN (2,0% PKB planowanego w 2018 roku), czyli aż o 3,79 mld PLN (10,2%) wyższą, niż zapisano w tegorocznej ustawie budżetowej. Niestety, ten wysoki wzrost w niewielkim stopniu przełoży się na zwiększenie poziomu wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Mówiąc kolokwialnie, zostanie w znacznym stopniu przejedzony, bowiem istotnemu zwiększeniu ulegną głównie wydatki bieżące. Kontrowersje może budzić także planowane finansowanie zakupu samolotów dla VIP z limitu wydatków na obronność ustalanego na podstawie wymagań ustawy "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP".

 Aktualizacja 5 listopada 2017 roku:

  Artykuł niniejszy został zaktualizowany, uzupełniony i opublikowany TUTAJ.

AHS Krab Fot.HSW S.A.

 

W 2018 roku planuje się m.in. dostawy kolejnych 155 mm armatohaubic Krab. Niestety, poziom środków zaplanowanych na fiansowanie programu wieloletniego PMT nie pozwoli na przyśpieszenie procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Fot. Huta Stalowa Wola S.A.

  W 2018 roku na wydatki związane z obronnością kraju planuje się przeznaczyć łącznie 41,144 mld PLN, co stanowi 2,0% PKB planowanego w przyszłym roku (2.057,2 mld PLN). Oznacza to, że będą one o 3,792 mld PLN (10,2%) wyższe, niż zapisano w ustawie budżetowej na 2017 rok. Kwota ta została określana zgodnie z formułą zawartą w rządowym projekcie ustawy „o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych”, będącym obecnie na etapie sejmowych prac legislacyjnych. Art.7 ust.1 projektu ustawy zakłada, że "na finansowanie potrzeb obronnych RP przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,0% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2018 i 2019 […], natomiast art.7 ust.1a. mówi, że  „Wartość Produktu Krajowego Brutto, o którym mowa w ust. 1, ustala się w oparciu o wartość określoną w założeniach projektu budżetu państwa na dany rok i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki, o których mowa w ust. 1.". Wysokość wydatków na obronność w 2018 roku ustalono więc już na podstawie wymagań nowej wersji ustawy.

  Gdyby zastosować wymagania prawne aktualnie obowiązującej wersji ustawy „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”, przyszłoroczne wydatki na obronność zostałyby ustalone na poziomie 38,766 mld PLN (2,0% PKB 2017 roku, czyli liczone od PKB równego 1.938,3 mld PLN). Zastosowanie nowej wersji ustawy zapewnia zwiększenie budżetu na obronność w 2018 roku o kwotę 2,378 mld PLN.

  W tym miejscu należy jednak również zwrócić uwagę na jeden niepokojący fakt. Do łącznej kwoty 41,144 mld PLN nakładów na obronność wliczono wydatki zaplanowane na sfinansowanie programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”, które w 2018 roku mają zostać zrealizowane na poziomie 809,2 mln PLN. Naszym zdaniem jest to niezgodne z wymaganiem o którym mowa w §3 ust.1 uchwały Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia w/w programu wieloletniego, według którego „Finansowanie Programu będzie realizowane przez coroczne zwiększenie limitu wydatków obronnych ponad minimalny poziom określony w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) do wysokości 1,7 mld zł w latach 2016-2021”. Warunek ten w projekcie budżetu na 2018 rok nie został spełniony, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy to środki na zakup samolotów dla VIP zabezpieczono w rezerwie celowej w części 83 budżetu, niezależnie od limitu wydatków na obronność wynikających z ustawy "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP". Wystosowaliśmy w tej sprawie zapytanie do MON, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Być może, wliczenie wydatków na samoloty dla VIP do limitu wydatków na obronność było jednym z warunków jakie postawiło Ministerstwo Finansów, zgadzając się na przyjęcie nowej wersji w/w ustawy o finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

  Łączne wydatki na obronność można zasadniczo podzielić na dwie części, tj. na wydatki zapisane w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” oraz wydatki w dziale 752 „Obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa. Omawianie szczegółów zaczniemy od tych drugich.

Wydatki w dziale 752 poza częścią 29 budżetu

W dziale 752 „Obrona narodowa” w różnych częściach budżetu (tzn. poza częścią 29) największą kwotę w wysokości 395,7 mln PLN zapisano w części 83 „Rezerwy celowe” na „uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Wydatkowanie tej kwoty w ramach wydatków na obronność uznajemy za wysoce kontrowersyjne. Jak możemy przeczytać w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” „wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, SG, PSP i BOR […] i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji”. Ustawa w żadnym miejscu nie wspomina o jakiejkolwiek roli MON w jej realizacji i finansowaniu. Trudno uznać za zasadne finansowanie funkcjonowania Policji, SG, PSP i BOR z budżetu na obronność. Również w tej sprawie wystosowaliśmy zapytanie do MON, które jak na razie pozostaje bez odpowiedzi.

  Istotny wydatek poza częścią 29 budżetu na kwotę 204,8 mln PLN zapisano także w części 28 „Nauka”. Są to środki udzielane w formie dotacji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności. Kolejną pozycją są dotacje dla przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego zapisane w części 20 budżetu „Gospodarka”, przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP (tzw. „Program Mobilizacji Gospodarki”). Na ten cel zarezerwowano kwotę 25,7 mln PLN. W omawianej grupie wydatków zarezerwowano także środki w części 39 budżetu „Transport” – prawie 74 mln PLN oraz w części 88 budżetu na działalność jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych – 38,6 mln PLN. Warto zwrócić uwagę na wydatek dotyczący transportu. Z w/w kwoty 74 mln PLN, aż 69 mln PLN stanowią środki majątkowe, co może sugerować, że są one zarezerwowane na zakup taboru kolejowego, a dokładniej głośnych ostatnio w mediach 8 wagonów specjalnych do przewozu wojska, które na potrzeby MON ma nabyć spółka Intercity.

  Łącznie na wszystkie wydatki w dziale 752 poza częścią 29 budżetu w 2018 roku planuje się przeznaczyć 756 mln PLN, to jest o 458,9 mln PLN (154,4%) więcej niż w 2017 roku. Wzrost ten wynika jednak głównie z budzącego nasze wątpliwości wydatku zapisanego w ramach rezerwy celowej.

Projekt budżetu na 2018 rok.

Porównanie planowanych w latach 2017-2018 wydatków na obronność kraju, z podziałem na główne części i działy klasyfikacji budżetowej. Kwoty w tysiącach PLN.

Wydatki w części 29 „Obrona narodowa”

  Największy udział w budżecie na obronność stanowią wydatki zapisane w części 29 budżetu „Obrona narodowa”. W 2018 roku na ten cel planuje się przeznaczyć 40,388 mld PLN. Jest to kwota o 3,5 mld PLN (9,6%) wyższa niż w planie na 2017 rok. Główne kategorie wydatków tej części budżetu, to jest: wydatki bieżące, wydatki majątkowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje i subwencje zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. Zanim jednak to nastąpi, warto jeszcze odnotować, że w 2018 roku na Wojskowe Misje Pokojowe planuje się wydatkować kwotę 254,7 mln PLN (w stosunku do tego roku jest to wzrost aż o 96,2%), na Służbę Wywiadu Wojskowego 264 mln PLN (wzrost o 38%) oraz na Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 237,4 mln PLN (wzrost o 11,7%).

  W budżecie na 2018 rok po raz pierwszy wydzielono w ramach rozdziału 75206 wydatki związane z funkcjonowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Na ten cel zarezerwowano kwotę 567,9 mln PLN. Dla porównania, na funkcjonowanie Marynarki Wojennej RP planuje się przeznaczyć 594 mln PLN, a Wojsk Specjalnych 294,7 mln PLN. Należy przy tym pamiętać, że są to koszty związane tylko z utrzymaniem tych rodzajów Sił Zbrojnych RP, nie obejmujące wydatków na infrastrukturę i zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

Projekt budżetu na 2018 rok - struktura.

Planowana struktura budżetu na obronność w 2018 roku z podziałem na główne kategorie. Kwoty w mln PLN.

Wydatki bieżące

  Największą kategorią części 29 budżetu „Obrona narodowa” (49,8%) są wydatki bieżące. W 2018 roku planuje się na nie przeznaczyć aż 20,131 mld PLN, czyli o 2,284 mld PLN (12,8%) więcej, niż w tym roku. Warto przypomnieć, że całkowity wzrost wydatków na obronność w przyszłym roku będzie wynosił 3,792 mld PLN. Na wydatki bieżące przypadnie więc aż 60% tego wzrostu.

  Najwięcej, bo aż 9,173 mld PLN planuje się przeznaczyć na wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi. Jest to kwota niemal taka sama jaką zaplanowano w budżecie na ten rok. To nieco dziwne, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP.

  Wydatki bieżące to także zakupy usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz energii i środków żywności. Grupa ta obejmuje także zakupy amunicji, paliw i części zamiennych. Na ten cel zarezerwowano 8,602 mld PLN, czyli o 1,5 mld PLN (21,1%) więcej niż w 2017 roku. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2,356 mld PLN (wzrost aż o 49,7%). Na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki będzie można ocenić dopiero po otrzymaniu z MON bardziej szczegółowych informacji lub po przyjęciu ustawy budżetowej i opublikowaniu przez Ministra ON decyzji budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 roku będą stanowiły 19,8% wszystkich wydatków na część 29 „Obrona narodowa”. Na finansowanie tej kategorii zamierza się przeznaczyć 7,980 mld PLN, o 378,3 mln PLN (5%) więcej niż w tym roku, z czego na emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 6,753 mld PLN (wzrost o 2,2%). Jest to więc kolejna kategoria „korzystająca” z przyszłorocznego przyrostu wydatków obronnych, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku wydatków bieżących.

Dotacje i subwencje

  Na dotacje i subwencje w 2017 roku zaplanowano kwotę 1,427 mld PLN (co stanowi 3,5% wydatków cz.29 budżetu), którą zamierza się przeznaczyć m.in. na dotacje podmiotowe dla uczelni wojskowych (254,9 mln PLN) i instytucji kultury w tym muzeów wojskowych (35,2 mln PLN) oraz zadania wynikające z Programu Mobilizacji Gospodarki (104,9 mln PLN). Głównym odbiorcą w tej kategorii jest jednak Agencja Mienia Wojskowego, która ma otrzymać 765,6 mln PLN, to jest o 126,8 mln PLN (19,8%) więcej niż w tym roku. W stosunku do 2017 roku łączne wydatki na dotacje i subwencje ulegną zwiększeniu aż o 242,8 mln PLN (20,5%). Można mieć wątpliwości, czy tak istotny wzrost w tej grupie wydatków jest uzasadniony.

Wydatki majątkowe

  W 2018 roku wydatki majątkowe ulegną zwiększeniu tylko o 682 mln PLN, w tym w części 29 o 627,8 mln PLN (wzrost o 6,1%) do poziomu 10,849 mld PLN (w cz.29). W rezultacie zmniejszeniu ulegnie wskaźnik udziału wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków obronnych z 27,6% planowanych w tym roku do 26,5% w 2018 roku. Jego poziom będzie jednak nadal zgodny z wymaganiami art.7 ust. 3 ustawy "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP" (ustawowe minimum to 20%).

  Biorąc pod uwagę, że łączne wydatki na obronność zwiększą się aż o 3,792 mld PLN, wzrost wydatków majątkowych jest znacznie niższy, niż możnaby oczekiwać, w szczególności uwzględniając zwiększone potrzeby dotyczące modernizacji technicznej polskiej armii określone w raporcie z zakończonego w tym roku Strategicznego Przeglądu Obronnego.

  Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na finansowanie Centralnych Planów Rzeczowych, w tym: Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (w części obejmującego także wydatki bieżące), Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych oraz Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych NSIP (NATO Security Investment Programme).

  Pisząc o wydatkach majątkowych warto jeszcz zwrócić uwagę, że w 2018 roku istotnie wzrosną wydatki na inwestycje związane z muzeami (z 66 mln PLN w tym roku do kwoty 117,3 mln PLN w 2018 roku) oraz uczelniami wojskowymi (z 70,2 mln PLN w 2017 roku do 154 mln PLN w 2018 roku), zmaleją natomiast te przeznaczane na ochronę zdrowia (z 220,7 mln do 150 mln PLN).

Projekt budżetu na 2018 rok - konsumpcja wzrostu.

Budżet na obronność w 2018 roku ma ulec zwiększeniu o kwotę 3,792 mld PLN. Na wykresie pokazano, na co ten wzrost planuje się przeznaczyć. Kwoty w mln PLN.

Plan Modernizacji Technicznej

  Zarówno w projekcie ustawy budżetowej jak i uzasadnienia do niej nie wskazano kwoty jaką zamierza się w 2018 roku przeznaczyć na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT). Biorąc jednak pod uwagę wysokość wzrostu wydatków majątkowych oraz planowany poziom wydatków na PMT w 2017 roku (9,304 mld PLN) można szacować, że na ten cel w 2018 roku zostanie przeznaczona kwota ok. 10 mld PLN lub nawet niższa.

  Wydatki na realizację PMT podzielone są na trzy grupy:

 • wydatki na sfinansowanie programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku (znowelizowanej uchwałą RM nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 roku),
 • wydatki na sfinansowanie programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 73 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 • wydatki poza programami wieloletnimi.

Na pierwszą z w/w grup, w ramach której będą finansowane najważniejsze, wieloletnie zadania związane z modernizacja polskiej armii, planuje się przeznaczyć tylko 6,695 mld PLN. Jest to mniej o 366 mln PLN (-5,2%) niż zaplanowano w tym roku! W tym miejscu warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej ustawie budżetowej, w części poświęconej programom wieloletnim, na finansowanie tego programu w 2018 roku zakładano wydatkowanie kwoty 8,047 mld PLN. Zmniejszenie poziomu finansowania programu wieloletniego PMT w sytuacji tak znacznego wzrostu łącznych wydatków na obronność należy ocenić zdecydowanie krytycznie.

  Warto także zwrócić uwagę na dokonanie obniżenia łącznej wartości programu w latach 2014-2022 z kwoty 71,946 mld PLN wykazanej w ustawie budżetowej na 2017 rok, na kwotę 69,565 mld PLN w projekcie budżetu na przyszły rok. Jest to redukcja o 2,381 mld PLN, co wynika prawdopodobnie z niskiego poziomu wykonania programu w 2016 roku (z planowanej kwoty 5,397 mld PLN udało się wydatkować tylko 3,1 mld PLN).

  W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej, w części dotyczącej realizacji wydatków na program wieloletni PMT możemy przeczytać między innymi, że „w 2018 roku zakłada się w ramach programu:

 • pozyskanie: zmodernizowanych czołgów LEOPARD 2PL, samobieżnych rakietowych zestawów przeciwlotniczych POPRAD, zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych SOŁA/BYSTRA, sprzętu i wyposażenia dla kolejnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, bezpilotowych statków powietrznych, symulatorów i trenażerów wspierających proces szkolenia na nowoczesnym sprzęcie wojskowym, KTO ROSOMAK w wersji WPT oraz WRT, ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego oraz sprzętu i wyposażenia systemu infrastruktury teleinformatycznej;
 • kontynuację umów na: budowę okrętu patrolowego ORP ŚLĄZAK, moduły ogniowe 155 mm samobieżnych armato-haubic KRAB i 120mm moździerzy samobieżnych RAK, dostawy KTO ROSOMAK w wersji bazowej;
 • kontynuację prac rozwojowych w obszarze zwiększenia możliwości bojowych Wojsk Rakietowych i Artylerii (moduł ogniowy HOMAR) i KTO ROSOMAK oraz indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierza;
 • modernizację: stacji radiolokacyjnych NUR-21 oraz 122 mm pocisków rakietowych do wersji M-21 FENIKS”.

  Do powyższego wykazu można mieć pewne uwagi. Z jednej strony brakuje w nim wydatków które powinny być finansowane w 2018 roku takie jak np. pociski rakietowe Piorun czy Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia, a z drugiej mamy wydatki na stacje Soła, których dostawy zakończyły się już w 2015 roku. Na powyższej liście nie ma także wydatków związanych z dostawami śmigłowców, czy zestawów obrony powietrznej Wisła. Nie należy jednak wyciągać z tego tytułu poważnych wniosków.

  Aktualny harmonogram opisanego powyżej programu wieloletniego PMT przewiduje wydatkowanie:

 • 6,695 mld PLN w 2018 roku,
 • 8,856 mld PLN w 2019 roku,
 • 11,043 mld PLN w 2020 roku.

  Warto wymienione powyżej kwoty zarówno te dla całego PMT jak i dla programu wieloletniego porównać z zaprezentowanym poniżej harmonogramem wydatków, jaki otrzymała redakcja z resortu obrony w październiku 2016 roku. Z analizy takiej jasno widać, że dokonano zmniejszenia planowanych nakładów w latach 2018-2019, natomiast dopiero po 2020 roku mają one ulec zwiększeniu. Warto przy tym pamiętać, że poniższą prognozę wykonano przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wydatków na obronność.

Harmonogram PMT 2017-2022

Historyczne już limity wydatków na modernizację techniczną (PMT) oraz nakłady na program wieloletni (na wykresie pod nazwą „Programy Operacyjne”) w latach 2017-2022 według danych MON z października 2016 roku. Kwoty w mld PLN.

  Druga grupa wydatków na PMT związana jest z realizacją programu wieloletniego mającego na celu „wzrost zdolności do realizacji zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w tym lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych RP, zarówno w obszarze europejskim, jak też i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie) – poprzez uzupełnienie wyposażenia Sił Zbrojnych RP o 2 samoloty „małe” i 3 samoloty „średnie”. Umożliwi to realizację zadań lotniczych na rzecz Kancelarii: Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów”.

  W ramach realizacji tego programu w dniu 14 listopada 2016 roku podpisano umowę o wartość 538,4 mln PLN na dostawę 2 samolotów „małych”, a w dniu 31 marca br. umowę o wartości 2.537,8 mln PLN na zakup 3 samolotów „średnich” dla VIP. Łączna wartość brutto obu zawartych kontraktów to 3,076 mld PLN. Aktualną wartość programu wieloletniego wynosi natomiast 3,138 mld PLN. Zaliczki udzielona na zakup samolotów dla VIP w ramach budżetu na 2016 rok wyniosły prawie 674 mln PLN. Na ten rok zaplanowano wydanie 958 mln PLN,  a na kolejne lata:

 • 809,2 mln PLN w 2018 roku;
 • 313,3 mln PLN w 2019 roku;
 • 383,8 mln PLN w 2020 roku.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej w ramach programu w 2018 roku zakłada się:

 • doposażenie samolotów w urządzenia identyfikacji IFF;
 • wdrożenie operacyjne samolotów do realizacji zadań lotniczych;
 • kontynuację szkoleń dla personelu latającego, pokładowego i technicznego;
 • dostosowanie infrastruktury eksploatacyjno-obsługowej.

  Na temat wydatków PMT poza programami wieloletnimi w projekcie ustawy budżetowej nie znajdziemy żadnych informacji. Można jedynie szacować, że zostały one zaplanowane na kwota ok. 2,5 mld PLN.

Badania naukowe i prace rozwojowe

  Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.7 ust. 3b ustawy „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP” udział wydatków przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa w stosunku do łącznych wydatkach na obronność, musi wynosić nie mniej niż 2,5%. Spełnienie tego wymogu w przyszły roku będzie „kosztowało” 1,030 mld PLN. Na kwotę tę składają się wydatki zapisane w części 28 budżetu „Nauka”, w rozdziale 75221 „Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności” (dotacje na 204,7 mln PLN) oraz wydatki zapisane w części 29 budżetu „Obrona narodowa” w rozdziale 75280 „Działalność badawczo-rozwojowa” (wydatki majątkowe na 675,7 mln PLN i wydatki bieżące na 149,8 mln PLN). Podumowując, w stosunku do 2017 roku planuje się wzrost wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe o 101,6 mln PLN (10,9%). To niewątpliwie pozytywna informacja, o ile dostępne środki uda się racjonalnie wykorzystać.

Podsumowanie

  Przedstawiony w dniu 24 sierpnia br. projekt ustawy budżetowej jest dopiero pierwszą „przymiarką” rządową do budżetu na przyszły rok, pozwalającą jednak na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Poniżej w punktach wymieniamy te naszym zdaniem najważniejsze. Do mocnych stron przyszłorocznego budżetu możemy zaliczyć:

 • W 2018 roku planuje się 10% wzrost wydatków na obronnością kraju, o kwotę prawie 3,8 mld PLN, do poziomu 41,1 mld PLN (2,0% PKB planowanego w 2018 roku).
 • Projekt zmiany ustawy „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”, którego przyjęcie planowane jest w tym roku umożliwi zwiększenie wydatków na obronność w kolejnych latach, w tym w 2018 roku prawie o 2,4 mld PLN.
 • Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w stosunku do tegorocznych wzrosną o blisko 11% do poziomu 1,03 mld PLN, co zapewni spełnienie ustawowego minimum.

Za słabe stron uznajemy natomiast:

 • Wzrost łącznych wydatków na obronność tylko w niewielkim stopniu przełoży się na zwiększenie poziomu wydatków majątkowych. W efekcie zmniejszeniu ulegnie wskaźnik udziału wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków obronnych z planowanych 27,6% w br. do 26,5% w 2018 roku.
 • Planowane poniesienie kosztów zakupu samolotów dla VIP w 2018 roku w ramach limitu budżetu określanego na podstawie art. 7 ustawy „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP” będzie niezgodne z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”.
 • Przyszłoroczny wzrostu wydatków na obronność zostanie przeznaczony w większości (ponad 60%) na wydatki bieżące.
 • Mimo wysokiego wzrostu łącznych nakładów na obronność, wydatki zaplanowane na finansowanie programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych” będą na niższym poziomie niż tegoroczne, przez co nie wykorzystuje się szansy na przyśpieszenie procesu unowocześnienia polskiej armii.
 • Planowane finansowanie „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” z budżetu na obronność wydaje się niezasadne. Z ostateczną oceną w tej sprawie warto jednak wstrzymać się do czasu uzyskania wyjaśnień z resortu obrony.

 Projekt budżetu 2018 - schemat.

Schemat najważniejszych grup wydatków na obronność w 2018 roku według przyjętego w dniu 24 sierpnia br. wstępnego projektu ustawy budżetowej. Kliknij na grafice w celu powiększenia.

Tomasz Dmitruk

Aktualizacja 5 listopada 2017 roku:

  Artykuł niniejszy został zaktualizowany, uzupełniony i opublikowany TUTAJ.
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Historia rakiety przeciwokrętowej Sea Killer rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Contraves Italiana SpA, bazując na doświadczeniach wyniesionych z pr...

więcej polecanych artykułów