Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-02-23 12:20:08

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2016 roku - aktualizacja

     Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącej wstępnego wykonania budżetu resortu obrony w 2016 roku wynika, że w części 29 budżetu „Obrona Narodowa” wydatkowano łącznie kwotę 35.346,7 mln PLN, co stanowiło 99,8% planu po zmianach. Z kwoty tej, na wydatki majątkowe wydano 9.852,3 mln PLN (99,6%), natomiast na wydatki związane z realizacją Planu Modernizacji Technicznej (PMT) wydatkowano 8.475,0 mln PLN (92,5%). Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających, w terminie do końca marca br. na PMT zaplanowano wydatkowanie kwoty 673,4 mln PLN, co ma pozwolić na uzyskanie wykonania PMT w 2016 roku na poziomie 9.148,4 mln PLN (99,9% planu po zmianach).

  Na temat wstępnego wykonania budżetu MON w 2016 roku pisaliśmy już w dniu 12 lutego tego roku, jednak w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji z resortu obrony narodowej dotyczących poziomu zaplanowanych wydatków niewygasających, artykuł ten publikujemy ponownie w wersji uzupełnionej i zaktualizowanej.

AH Krab-K9 fot.TD

  Wybrane pozycje budżetowe dotyczące wstępnego wykonania wydatków w 2016 roku bez zaplanowanych wydatków niewygasających na PMT zaprezentowano w tabeli nr 1. Poza poziomem wykonania, uwzględniono w niej także plan wydatków zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku podpisaną przez Prezydenta RP 3 marca 2016 roku (kolumna "Plan wg ustawy") oraz plan wydatków po wszystkich zmianach jakie zostały wprowadzone do projektu budżetu w okresie od uchwalenia ustawy budżetowej, do końca 2016 roku (kolumna "Plan po zmianach").

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2016 roku

Tabela nr 1. Wstępne wykonanie wydatków dla wybranych pozycji budżetu MON w 2016 roku bez zaplanowanych wydatków niewygasających na PMT (kwoty w mln PLN).

  Poziomy wykonania części 29 budżetu „Obrona Narodowa” oraz wydatków majątkowych należy uznać za bardzo wysokie (odpowiedni 99,8% i 99,6% planu po zmianach). Natomiast na realizację PMT wydatkowano 8.475,0 mln PLN (92,5% planu po zmianach). Kwota ta nie obejmuje jednak planowanych jeszcze do zrealizowania w terminie do końca marca br. wydatków niewygasających, ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 roku „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego” (Dz.U. poz. 2075). Będą one miały wpływ na ostateczny poziom wykonania budżetu MON w 2016 roku, w tym wydatków na PMT. Dla częsci 29 budżetu "Obrona Narodowa" zaplanowano wydatki niewygasające o łącznej wartość 679,9 mln PLN, w tym kwota 673,4 mln PLN dotyczy obszaru modernizacji technicznej (PMT). Wykaz tych wydatków zaprezentowano w tabeli nr 2.

Wydatki niewygasające na PMT w 2016 roku

Tabela nr 2. Wykaz zaplanowanych wydatków na PMT które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 31 marca 2017 roku.

  Jeśli wszystkie wydatki niewygasające uda się zrealizować w wyznaczonym terminie, wykonanie PMT w 2016 roku będzie na poziomie 9.148,4 mln PLN (99,9% planu po zmianach). Wstępne ubiegłoroczne wykonania wydatków na PMT z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zaplanowanych wydatków niewygasających zaprezentowano w tabeli nr 3.

Wstępne wykonanie PMT 2016 z wydatkami niewygasającymi

Tabela nr 3. Wstępne wykonania wydatków na PMT w 2016 roku z uwzględnieniem zaplanowanych wydatków niewygasających (kwoty w mln PLN).

  W dniu 18 stycznia br. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas wspólnej konferencji prasowej "Rok Nowych Zadań" z udziałem Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka przedstawił plany MON na ten rok. Na wstępie swojego wystąpienia, odniósł się także do wykonania budżetu resortu obrony w 2016 roku w części dotyczącej wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP następującymi słowami „… mniej mówiliśmy o modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Otóż, w roku 2016 po raz pierwszy od ponad 8 lat wszystkie pieniądze przeznaczone na modernizację armii polskiej zostały wydatkowane, a dokładniej zostały wydatkowane w wysokości 99,9% sumy jaka została na tą modernizację armii przeznaczona”.

  Podając informację o wykonaniu wydatków na modernizację Sił Zbrojnych RP na poziomie 99,9% Minister ON uwzględnił również wartość wydatków niewygasających dotyczących tego obszaru (co redakcji potwierdziło Centrum Operacyjne MON). Jednak czy poziom ten faktycznie uda się osiągnąć, dowiemy się dopiero na początku kwietnia tego roku.

  Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że poziom wykonania PMT w 2016 roku w stosunku do planu zapisanego w pierwotnej ustawie budżetowej (a nie w planie budżetu po zmianach) wynosi tylko 90,5% bez uwzględnienia wydatków niewygasających i 97,7% w przypadku ich uwzględnienia.  

  Wróćmy jednak jeszcze do wydatków niewygasających. Najwięcej, bo aż 540,0 mln PLN planuje się przeznaczyć na finansowanie zadania związanego z zakupem trzech samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Dla zadania tego trwa obecnie przetarg, w którym w dniu 20 lutego br. Inspektorat Uzbrojenia wystosował zaproszenia do składania ofert. Jego zakończenie, podpisanie umowy i przekazanie zaliczki w terminie do 31 marca br. warunkuje ujęcie w/w kwoty w wykonaniu budżetu (i PMT) w 2016 roku.

  W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 73 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Z jej treści wynika, że finansowanie Programu będzie realizowane przez coroczne zwiększenie limitu wydatków obronnych ponad minimalny poziom określony w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP do wysokości 1,7 mld PLN w latach 2016–2021. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydatki na samoloty dla VIP wliczane są do wykonania budżetu części 29 Obrona Narodowa oraz do poziomu wykonania PMT, ponieważ zadanie to jest ujęte w tym planie rzeczowym. W 2016 roku na finansowanie w/w programu zapisano kwotę 850 mln PLN. Wdawałoby się, że w wraz z przyjęciem uchwały nr 73 plan budżetu na obronność i PMT w 2016 roku powinny ulec zwiększeniu o tę kwotę. Tak się jednak nie stało, plany te pozostały na wcześniejszym poziomie. Zakup samolotów dla VIP został więc w ubiegłym roku sfinansowany (lub jeszcze zostanie w ramach wydatków niewygasających) kosztem innych wydatków możliwych do zrealizowania w ramach PMT. Na kwotę 850 mln PLN zapisaną w programie wchodzą wydatki na dwa samoloty „małe” dla VIP Gulfstream G550 poniesione już z tytułu realizacji umowy podpisanej 14 listopada 2016 roku oraz wspomniane już wydatki w wysokości 540 mln PLN na trzy samoloty „średnie” dla VIP ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

  O ile zaplanowane wydatki niewygasające uda się zrealizować w wyznaczonym terminie, wykonanie PMT w 2016 roku faktycznie będzie najwyższe od ponad 8 lat, co zapowiedział minister Macierewicz. Należy bowiem przypomnieć, że w 2014 roku (najlepszym pod względem procentowego wykonania PMT w ostatnich 8 latach) na finansowanie PMT wydatkowano 96,6% planu, czyli procentowo nieco mniej niż planuje się osiągnąć w 2016 roku. Dla porównania, w tabeli nr 4 zaprezentowano wykonanie wydatków MON w 2014 roku.

Wykonanie budżetu MON w 2014 roku

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków dla wybranych pozycji budżetu MON w 2014 roku (kwoty w mln PLN).

  W artykule przedstawiono dopiero wstępne informacje dotyczące poziomu wykonania wydatków MON w minionym roku. Prezentacja bardziej szczegółowych i ostatecznych danych będzie możliwa dopiero za kilka miesięcy.

Autor pragnie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej za udzielone informacje.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Sieciocentryczność - optymalizacja wykorzystania posiadanego potencjału

Sieciocentryczność - optymalizacja wykorzystania posiadanego potencjału

Pozyskanie przez Siły Zbrojne RP zintegrowanego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu IBCS (Integrated Battle Command System) wraz z element...

więcej polecanych artykułów