Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-01-07 10:05:22

Zaktualizowany budżet MON na 2016 rok

     W dniu 21 grudnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła zmieniony projekt budżetu na 2016 rok. Łączne wydatki na obronę narodową w przyszłorocznym budżecie zostały podniesione do poziomu 2% PKB i mają wynieść 35,899 mld PLN, co oznacza, że będą wyższe o 3,1 mld PLN (9,4%) w stosunku do 2015 roku (jeśli nie liczyć spłaty samolotów F-16). W ramach tej kwoty 10,294 mld PLN zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 28,7% wydatków obronnych. Na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przeznaczona ma zostać kwota 9,366 mld PLN, z czego 5,305 mld PLN na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

  Budżet obronny na 2016 rok został został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących zamierzeń priorytetetowych:

 • modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP,
 • realizacja inwestycji budowlanych ze zwiększeniem nakładów w kompleksach wojskowych na ścianie wschodniej,
 • realizacja pierwszego etapu tworzenia struktur obrony terytorialnej,
 • uzupełnienie materiałowe jednostek wojskowych do określonych normatywów,
 • intensyfikacja szkolenia wojsk,
 • przygotowanie i organizacja Szczytu NATO w Warszawie.

  Projekt budżetu na 2016 rok zakłada, że na wykonanie zadań związanych z potrzebami obronnymi RP wydatkowane zostanie łącznie 35,899 mld PLN. Wartość ta została określana zgodnie z formułą zawartą w zmienionej w lipcu 2015 roku ustawie z dnia 25 maja 2001 roku "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP", która w Art.7 ust.1 mówi, że "na finansowanie potrzeb obronnych RP przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego". Kwotę tę określono przy założeniu, że PKB w 2015 roku wyniesie 1.796,5 mld PLN. W stosunku do ubiegłorocznego planu budżetu jest to wzrost o 3,1 mld PLN (9,4%), z założeniem jednak, że do porównania przyjmiemy wartość budżetu z 2015 roku bez kwoty 5,363 mld PLN zaplanowanej na wykup odroczonych płatności, tzw. voucherów B, w ramach realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” F-16. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że przyjęta w ubiegłym roku zmiana nakładów na obronność kraju z 1,95% PKB na 2% PKB pozwoliła na zwiększenie w samym 2016 roku dostępnych środków o blisko 900 mln PLN.

  W przedstawionej poniżej analizie dla projektu budżetu na 2015 roku przyjęto dane na podstawie znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku. Przypomnijmy, że w wyniku przyjętej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji doszło do zmniejszenia wydatków na Obronę narodową o kwotę 209,068 mln PLN, z tego na wydatki bieżące o 113,915 mln PLN i wydatki majątkowe o 95,153 mln PLN. Zmniejszenie wydatków wystąpiło przede wszystkim w zakresie: środków przeznaczonych na świadczenia społeczne – 105,048 mln PLN, wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne – 41,053 mln PL oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 53,258 mln PLN. Po dokonaniu nowelizacji wydatki w części 29 – Obrona narodowa w 2015 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 37,881 mld PLN.

  Dane dla projektu budżetu MON na 2016 rok podano na podstawie projektu uchwały budżetowej (wraz z uzasadnieniem) przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku, a także na podstawie informacji przedstawionych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 5 stycznia 2016 roku.

Tabela 1. Porównanie zrealizowanych w 2014 roku i planowanych w latach 2015-2016 wydatków na obronność kraju, z podziałem na główne części i działy klasyfikacji budżetowej. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

*) do porównania w 2015 roku przyjęto projekt budżetu bez płatności za samoloty F-16

 Wydatki w części 29 budżetu „Obrona narodowa” w stosunku do 2015 roku wzrosły o 2.935,1 mln PLN do kwoty 35.453,2 mln PLN. Wzrost ten skierowano głównie na wydatki związane z modernizacją Sił Zbrojnych (kwota blisko 1.900 mln PLN, w tym 1.625,5 mln PLN na Plan Modernizacji Technicznej), a także na na zwiększenie zakupów środków materiałowych (kwota 179 mln PLN), wzrost uposażeń żołnierzy i wynagrodzeń (kwota 382 mln PLN) oraz bieżące utrzymanie jednostek wojskowych, w tym na intensyfikację szkoleń i ćwiczeń (kwota 508 mln PLN).

  Choć wydatki na obronność zapisane zostały głównie w części 29 budżetu, to znalazły się także w części 28 „Nauka” (324,8 mln PLN), części 20 „Gospodarka” (24,2 mln PLN) oraz w wysokości 96,5 mln PLN w dziale 752 w innych częściach budżetu (37,5 mln PLN na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz 59,0 mln PLN na zabezpieczenie organizacji Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku)Szczegółowy podział planowanych wydatków na 2016 rok na główne części i działy w odniesieniu do lat wcześniejszych zaprezentowany został w tabeli nr 1. W zestawieniu tym warto zwrócić uwagę, że ponoszone w latach 2014-2015 wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, czyli dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 2016 roku przeniesione zostały do rozdziału 75222 „Agencja Mienia Wojskowego” w dziale 752. Wynika to z procesu połączenia się w 2015 roku Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencja Mienia Wojskowego. Najwyższą wartościowo pozycją części 29 budżetu jest dział 752 „Obrona narodowa” (27.912,3 mln PLN), tj. działalność podstawowa Sił Zbrojnych RP, dla którego szczegółową strukturę wydatków zaprezentowano w tabeli nr 2.

Tabela 2. Porównanie planowanych wydatków na działalność podstawową Sił Zbrojnych RP (w dziale 752 Obrona narodowa) w 2015 i 2016 roku oraz wykonania budżetu z 2014 roku z podziałem na rozdziały. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

*) W rozdziale 75295 dla 2015 roku podano wartość (1007,8 mln PLN) bez kwoty 5.363 mln PLN dodatkowo zaplanowanej w 2015 roku na spłatę samolotów F-16, natomiast łącznie ze spłatą, wartość ta wynosi 6.371 mln PLN.

**) Rozdział 75212 zawiera środki przeniesione w 2014 roku do części 29 budżetu z części 83 „Rezerwa celowa” i przeznaczone na finansowanie programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych".

  Przyglądając się poszczególnym kwotom zapisanym w budżecie na ten rok łatwo można zauważyć znaczący wzrost wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności. Na ten cel w 2016 roku przeznaczone zostały środki w wysokości łącznie 898,8 mln PLN, w stosunku do 269,9 mln PLN w 2015 roku. Jest to suma wydatków zapisanych w rozdziale 75280 „Działalność badawczo-rozwojowa” (w cz.29 „Obrona narodowa” w dziale 752) - 574 mln PLN przeznaczone głównie na finansowanie prac rozwojowych zleconych bezpośrednio przez MON i w rozdziale 75221 „Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności” (w cz.28 „Nauka” w dziale 752) - 324,8 mln PLN przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych w ramach NCBiR. W 2016 roku wydatki na ten cel wzrosną więc łącznie aż o 333%. Wynika to z kolejnego nowego wymogu wprowadzonego w znowelizowanej w 2015 roku ustawie "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP", zgodnie z którym, udział wydatków przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa musi być nie mniejszy niż 2,5% wartości całego budżetu na obronność.

  Obecny rok będzie kolejnym, w którym obserwujemy utrzymanie niewielkich wydatków na zagraniczne misje pokojowe. W 2013 roku na ten cel przeznaczono 453,1 mln PLN, w 2014 roku 159,3 mln PLN, a w latach 2015-2016 zaplanowano już tylko 69,4 mln i 89,9 mln PLN. Ma to związek z istotnym ograniczeniem udziału polskiego kontyngentu w misji w Afganistanie.

  Analizując inne pozycje wydatków z działu 752 można zauważyć także istotny (o blisko 200%) wzrost w 2016 roku środków przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych (rozdział 75215).

Tabela 3. Porównanie planowanych wydatków w cz.29 budżetu „Obrona narodowa” w 2015 i 2016 roku oraz wykonania budżetu z 2014 roku z podziałem na główne grupy wydatków. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

*) do porównania w 2015 roku przyjęto projekt budżetu bez płatności za samoloty F-16

  Podział części 29 budżetu Obrona narodowa (35.453,2 mln PLN) na główne kategorie wydatków w porównaniu do lat poprzednich zaprezentowany został w tabeli nr 3. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydatków dla poszczególnych kategorii.

Dotacje

  Na kategorię "Dotacje" w tym roku zaplanowano wydatkowanie kwoty 1.100,7 mln PLN, którą zamierza się przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla: uczelni wojskowych (352,4 mln PLN), muzeów wojskowych (20,8 mln PLN), Wojskowego Instytutu Wydawniczego (5,8 mln PLN) i NATO Security Investment Programme - NSIP (4,7 mln PLN) oraz na dotacje celowe dla: fundacji (1,5 mln PLN), stowarzyszeń (14,5 mln PLN), Wojskowego Instytutu Łączności (0,5 mln PLN), Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej na szkolenia (2,8 mln PLN), Uniwersytetu w Bydgoszczy (1,0 mln PLN), NSIP (0,8 mln PLN), Agencji Mienia Wojskowego (596,1 mln PLN), a także na zadania wynikające z Programu Mobilizacji Gospodarki (99,8 mln PLN).

Wydatki bieżące

  Łącznie w 2016 roku na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 16.764,4 mln PLN. W ramach tej kwoty sfinansowane będą:

 • wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 8.281,5 mln PLN;
 • wydatki na zakup usług remontowych (w tym na konserwację uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz na remonty i konserwację budynków), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności – 6.958,9 mln PLN (w tym 1.370 mln PLN na Plan Zakupu Środków Materiałowych i 932,1 mln PLN na Plan Modernizacji Technicznej);
 • pozostałe wydatki bieżące – 1.524,0 mln PLN.

  Zgodnie z zaplanowanymi wydatkami, uposażenia żołnierzy w 2016 roku mają wzrosnąć o 202 PLN, a pracowników cywilnych MON o 185 PLN. Wydatki osobowe zostały skalkulowane przy założeniu, że stany osobowe w 2016 roku ulegną zwiększenie o 1500 żołnierzy zawodowych i będą wynosiły łącznie 121.500 żołnierzy, w tym: 101.500 żołnierzy zawodowych, 20.000 żołnierzy NSR oraz 2.011 funkcjonariuszy SWW i SKW, a także 4.000 żołnierzy służby przygotowawczej i 50.210 pracowników cywilnych.

  Za jeden z priorytetów 2016 roku uznano zwiększenie wydatków na uzupełnienie materiałowe jednostek wojskowych do określonych normatywów. Z tego powodu wydatki na Plan Zakupu Środków Materiałowych w stosunku do 2015 roku mają wzrosnąć o 15% do wartości 1.370,0 mln PLN. Przewiduje się, że dzięki planowanym zakupom na koniec 2016 roku osiągnięty zostanie pełny (100%) poziom zapasów w zakresie MPS (materiałów pędnych i smarów) oraz umundurowania i wyekwipowania, a także ponad 90% poziom zapasów w zakresie żywności. Poziom zapasów środków bojowych nie będzie pełny, jednak 2016 ma być drugim rokiem wzrostu wydatków na ten cel (z kwoty 476,7 mln PLN w 2015 roku do kwoty 630,4 mln PLN w 2016 roku, wzrost o 32%), a zadawalający poziom zapasów w tej kategorii ma zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 2-3 lat.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 Na kategorię „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2016 roku planuje się przeznaczyć łącznie 7.340,9 mln PLN, z czego na emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 6.548,4 mln PLN, a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 792,4 mln PLN. Liczbę świadczeniobiorców MON ocenia na 165.600 osób, a średnia emerytura ma wynosić 3.402 PLN.

Wydatki majątkowe

  Z punktu widzenia modernizacji Sił Zbrojnych najbardziej istotne są planowane wydatki majątkowe. W budżecie na 2016 rok na ten cel zaplanowano 10.293,6 mln PLN - to 28,7% całości wydatków na obronność, co gwarantuje realizację postanowień wspomnianej już ustawy „modernizacyjnej” wymagającej aby wskaźnik ten przekraczał poziom 20%. Wydatki majątkowe w cz.29 budżetu mają wynieść 10.247,3 mln i będą wyższe o 23,2% niż w 2015 roku (jeśli nie liczyć spłaty samolotów F-16), a ujęte zostały w większości w rozdziale 75204 „Centralne wsparcie”. Wydatki majątkowe ponoszone będą na realizację Centralnych Planów Rzeczowych (CPR), w tym Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (łącznie 9.365,8 mln PLN, w tym wydatki majątkowe 8.433,7 mln PLN), Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych (1.670,0 mln PLN) oraz Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych NSIP (NATO Security Investment Programme, 143,6 mln PLN). Wartości wydatków planowanych na realizację wymienionych CPR zaprezentowano w tabeli nr 4.

Tabela 4. Porównanie planowanych wydatków na Centralne Plany Rzeczowe w 2015 i 2016 roku oraz wykonania budżetu z 2014 roku. Z łącznej kwoty na CPR wynoszącej 12.549,4 mln PLN wydatki majątkowe to 10.247,3 mln PLN, a wydatki bieżące to 2.302,1 mln PLN. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

*) do porównania w 2015 roku przyjęto projekt budżetu bez płatności za samoloty F-16

  Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas sejmowej KON w dniu 5 stycznia br., priorytety w obszarze inwestycji budowlanych mają dotyczyć:

 • przygotowania infrastruktury lotniskowej do eksploatacji samolotów AJT i C-130,
 • dostosowania infrastruktury technicznej do nowego sprzętu wojskowego,
 • modernizacji obiektów szkoleniowych, sztabowych i koszarowych,
 • modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
 • instalacji nowoczesnych systemów i urządzeń alarmowych oraz kontroli dostępu,
 • modernizacji baz, składnic i stacji MPS.

  Natomiast w zakresie inwestycji NATO (CPIB-NSIP) planuje się budowę infrastruktury teleinformatycznej (CSI) dla Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego NFIU (NATO Force Integration Units). Jednostka tworzona jest na potrzeby Połączonych Zadaniowych Sił Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), czyli tzw. "szpicy" NATO i powstaje w wyniku implementacji planu działań na rzecz gotowości RAP (Readiness Action Plan), przyjętego we wrześniu 2014 roku podczas szczytu NATO w Newport. Planowane inwestycje NATO to także:

 • kontynuacja budowy stacji nadawczo-odbiorczej we Władysławowie,
 • dalsze przygotowania infrastruktury dla 3. Batalionu Łączności NATO (3rd NATO Signal Battalion) w Bydgoszczy,
 • kontynuacja budowy bazy paliwowej w Porażynie,
 • kontynuacja zadań związanych z integracją systemów elektronicznych oraz budową obiektów dowodzenia obroną powietrzną,
 • prace na lotniskowych składach paliw w Mińsku Mazowieckim oraz Powidzu,
 • przygotowanie budowy składów paliw w Puszczy Mariańskiej i Wędrzynie.

Projekt budżetu MON 2016

Wykres 1. Struktura wydatków w cz.29 budżetu „Obrona narodowa” w 2016 roku z podziałem na główne kategorie wydatków. Wykres dobrze obrazuje cztery główne kategorie wydatków resortu obrony. W 2016 roku pozytywnie należy ocenić wzrost wydatków majątkowych, do rekordowego w historii poziomu 28,9%.

Plan Modernizacji Technicznej

  Na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT) w 2016 roku zamierza się przeznaczyć 9.365,8 mln PLN (o 20,4% więcej niż w 2015 roku), w tym 8.433,7 mln PLN na wydatki majątkowe i 932,1 mln PLN na wydatki bieżące.

  Formalnie wydatki na realizację PMT podzielone są na dwie grupy - wydatki na Priorytetowe Programy Wieloletnie (realizowane zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, znowelizowanej uchwałą nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 roku) i wydatki poza programami priorytetowymi.

  Na pierwszą z tych grup, tj. na wydatki związane z realizacją PMT w ramach Priorytetowych Programów Wieloletnich w 2016 roku zaplanowano 5.304,6 mln PLN. Szczegółowy podział zaplanowanej kwoty na poszczególne programy operacyjne został zaprezentowany poniżej w tabeli nr 5. W tabeli tej przedstawiamy zarówno maksymalne poziomy wydatków wynikających z zapisów uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 roku (kolumna "2016 maks.") jak i rzeczywiście zaplanowane wydatki, zgodne z informacją uzyskaną w dniu 27 kwietnia 2016 roku z MON (kolumna "2016 plan MON").

  Należy pamiętać, że w trakcie bieżącego roku wydatki na poszczególne programy modernizacji technicznej mogą ulec zmianie. Z tabeli nr 4 widać natomiast, że udział wydatków na Priorytetowe Programy Wieloletnie w stosunku do całego PMT systematycznie rośnie i w 2016 roku osiągnie poziom 57,6%.

Tabela 5. Wydatki na realizację Priorytetowych Programów Wieloletnich zaplanowane w budżecie MON na 2016 rok, w podziale na 14 priorytetowych programów operacyjnych. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

* Łączny limit wydatków na 2016 rok określony w uchwale Rady Ministrów nr 123 z 2014 roku wynosi 7.001,5 mln PLN i jest mniejszy niż suma maksymalnych wydatków poszczególnych 14 programów operacyjnych, która wynosi 9.820 mln PLN.

  Zgodnie z zapisami uzasadnienia uchwały budżetowej na 2016 rok, „w ramach programu wieloletniego realizowane będą zadania rzeczowe, które stanowią główną część mechanizmu zabezpieczenia potrzeb rozwoju systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego wynikających z aktualnego potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i rozwoju poszczególnych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Przewiduje się, iż w 2016 roku i latach kolejnych nastąpi faktyczne zintensyfikowanie dostaw sprzętu wojskowego do jednostek wojskowych (m.in. samoloty szkolno-treningowe AJT, okręt patrolowy, niszczyciel min, kołowe transportery opancerzone Rosomak). Ponadto, spodziewane jest rozstrzygnięcie zamówień na realizację kolejnych ważnych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych, w tym przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu, zestawów bezpilotowych statków powietrznych, modułów ogniowych oraz okrętów. Planowane w 2016 roku dostawy sprzętu wojskowego wpłyną na zwiększenie zdolności operacyjnych SZ RP oraz podwyższenie nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego w szczególności w obszarze zdolności do rażenia sił przeciwnika oraz zdolności do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.”

 Natomiast zgodnie z deklaracjami dyrektora Departamentu Budżetowego MON gen. bryg. Sławomira Pączka, przedstawionymi podczas sejmowej KON w dniu 5 stycznia br., najważniejsze zadania modernizacyjne, które planuje się zakończyć w 2016 roku (w sensie podpisania umów i realizacji) dotyczyć będą:

 • przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła,
 • dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar,
 • kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak,
 • przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjski bliskiego zasięgu Pilica,
 • okrętów obrony wybrzeża Miecznik i okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min Czapla,
 • systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu Rosomak BMS,
 • BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik oraz BSP klasy mini Wizjer,
 • zbiornikowca paliwowego Supplay oraz
 • śmigłowców wielozadaniowych.

Projekt budżetu MON 2016Wykres 2. Porównanie wydatków na PMT (prostopadłościany na drugim planie) i wydatków na Priorytetowe Programy Wieloletnie (walce na pierwszym planie) w latach 2013-2018. Kolorem zielonym zaznaczono wydatki wykonane, niebieskim planowane, czerwonym – planowane w 2016 roku. Kwoty w mld PLN.

  Poza wydatkami na Priorytetowe Programy Wieloletnie w 2016 roku, w uchwale budżetowej zapisano także przewidywany poziom wydatków na ten cel w 2017 i 2018 roku. Odpowiednio będą to kwoty 8.717,1 mln PLN i 10.417,5 mln PLN. Łącznie do 2022 roku na Priorytetowe Programy Wieloletnie planuje się przeznaczyć 91,5 mld PLN.

  Oceniając zaplanowane wydatki na Priorytetowe Programy Wieloletnie w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że łączna ich suma wynosząca 5.304,6 mln PLN jest o 1.067,9 mln PLN wyższa niż w 2015 roku, ale jednocześnie o 1.696,9 mln PLN niższa od poziomu dopuszczalnego zapisanego w uchwale RM nr 123 z 2014 roku. Oznacza to, że w 2016 roku, mimo wzrostu nakładów na obronność do poziomu 2% PKB, finansowanie Priorytetowych Programów Wieloletnich kolejny rok (podobną sytuację mięliśmy w ubiegłym roku) będzie przebiegało wolniej, niż początkowo planowano (i niż jest to prawnie możliwe). Wynika to z braku rezultatów umów możliwych do zapłacenia w tym roku (ze względu na opóźnienia w realizacji PMT), lub też z przyjęcia zbyt optymistycznych założeń dotyczących możliwości budżetu i harmonogramu płatności za zadania przewidziane do wykonania w ramach programów wieloletnich.

  Nakłady związane z realizacją PMT poza Priorytetowymi Programami Wieloletnimi na 2016 rok określono na poziomie 4.061,2 mln PLN.

Tabela 6. Porównanie planowanych wydatków na Plan Modernizacji Technicznej w 2015 i 2016 roku oraz wykonania z 2014 roku, z podziałem na Priorytetowe Programy Wieloletnie i pozostałe wydatki w ramach PMT. Kwoty w mln zł.

Projekt budżetu MON 2016

  Na stronach Dziennika Zbrojnego można zapoznać się także z projektem budżetu MON na 2015 rok oraz wcześniejszą wersją projektu budżetu MON na 2016 rok przygotowaną jeszcze przez rząd koalicji PO-PSL (w tym z planowanymi wówczas wydatkami na priorytetowe zadania modernizacji technicznej).  

Wydatki na obronność w 2016 roku

Diagram prezentujący szczegółową strukturę wydatków na obronność w 2016 roku.
Kliknij na obrazek w celu powiększenia. 

 Tomasz Dmitruk

Artykuł zaktualizowano i uzupełniono w dniu 15 stycznia 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku w zakresie wydatków planowanych na realizację Priorytetowych Programów Wieloletnich.
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Ogniem na wprost! Haubice 155 mm w bezpośredniej walce

Ogniem na wprost! Haubice 155 mm w bezpośredniej walce

W artykułach przedstawiających możliwości i kierunki rozwoju samobieżnej artylerii lufowej, przede wszystkim kalibru 155 mm, zwraca się szczególną ...

więcej polecanych artykułów